Detailanzeige

Grasfrosch
Grasfrosch (Rana temporaria). Beachte Eisscholle am oberen Bildrand.
Foto: Salem-Mimmenhausen, März 2005.
© 2005 Herbert Leger.